Szociális célú tüzelőanyag támogatás

 

Esztár Község Önkormányzata 2.797.175 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A támogatás 559.435 Ft önerővel társítva, 881 mázsa barnakőszén vásárlására nyújt fedezetet. Háztartásonként 4 mázsa támogatást feltételezve 220 család juthat téli tüzelőhöz.

 A Képviselő-testület – döntésének megfelelően – széntámogatást biztosít annak a személynek, aki 

a. 18 év alatti, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermeket nevel,

b. aktív korú nem foglalkoztatott személyek ellátásában részesül,

c. normatív jogosultsági alapon közgyógyellátásban részesül,

d. időskorúak járadékában részesül,

e. ápolási díjban részesül,

f. súlyos fogyatékosnak minősül,

g. öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a saját vagy a vele egy háztartásban élő családtagok  egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 60.000 Ft-ot.

A  széntámogatás  ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

A széntámogatásban részesülő személy a szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel, ellenkező esetben azt visszaszállítani köteles, vagy az ellenértékét meg kell térítenie.

A kérelem benyújtható az Esztári Közös Önkormányzati Hivatalban Rácz Tiborné szociális ügyintézőnél. A nyomtatvány a helyszínen beszerezhető, melyet kitöltve, a szükséges mellékeltekkel (jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, ellátást megállapító határozat stb.) ellátva december 15-ig lehet benyújtani. A kérelem minta a www.esztar.hu oldalról is letölthető.

A polgármester 2018. január 10-ig dönt a kérelmek tárgyában.

A szén 2018. február 15-ig kiszállításra került a kérelmezők részére.

A kérelem letölthető innnen!

Esztár, 2017. december 1.

 

Fekéné Tarcsi Csilla

jegyző